Projekt ``Vytvorenie zariadenia na automatický a manuálny zber informačných aktív a ich následné hodnotenie pomocou Monte Carlo metódy`` je spolufinancovaný Európskou úniou

Príjimateľ:

Digital Systems a.s., Za hradbami 7, 902 01 Pezinok

Projekt je realizovaný spolu s partnerom Žilinská univerzita v Žiline

Miesto realizácie:

Žilina

Opis projektu:

Rôznorodosť a citlivosť rizík v informačnej technológiách je v starostlivosti riadenia rizík. Aby sme popísali stupeň potencionálnych následkov a pravdepodobnosti vyskytnutia sa udalosti, vychádzame z kvantitatívneho hodnotenia. Jeden z najefektívnejších nástrojov pre kvantitatívne hodnotenie a predpovedanie pravdepodobnosti rizík je Monte Carlo simulácia, ktorá generovaním náhodných čísel, vypočíta jednotlivé komponenty a určí ich účinok. Účelom riadenia rizík je riadenie neistôt a zahŕňa identifikáciu aktivít, hodnotenie rizík, monitorovanie a zníženie dopadu na biznis.

V našom riešení identifikácia a analýza, v prípade manuálneho aj automatizovaného zberu, bude vykonávaná na základe subjektívneho hodnotenia, kde každému aktívu bude manuálne priradené hodnotenie jeho dôležitosti pre daného vlastníka. Toto riešenie bude produkované v podobe hardvérového zariadenia, aby mohlo poskytnúť dostupnosť pre ktoréhokoľvek audítora. Softvérové vybavenie bude prispôsobené priamo na podporu simulácií a náročných výpočtov.

Nenávratný finančný príspevok: 1 656 110,10 €

 

Informácie o operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk.

Sprostredkovateľský orgán: